Kurs pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami w MŚP

DLA KOGO KURS JEST PRZEZNACZONY?

Szkolenie przygotowuje Uczestnika/czkę pod względem praktycznym i teoretycznym z zakresu pozyskiwania funduszy i zarządzania projektami, a także umożliwia (w cenie kursu) uzyskanie kwalifikacji i certyfikatu pozwalających na wykonywanie zawodu.

JAKI JEST CZAS TRWANIA KURSU?

30 godzin

JAKI JEST TRYB KURSU?

Szkolenie może zostać przeprowadzone w trybach: stacjonarnym wieczorowym/dziennym; e-learningowym; hybrydowym (połączeniu trybu stacjonarnego i e-learningowego). Tryb kursu dostosowany jest do programu szkolenia i potrzeb Uczestnika.

SYLABUS

 • omówienie ram prawnych wydatkowania środków pomocowych w nowym programowaniu perspektywy finansowej;
 • charakterystyka podziału interwencji – na poziomie krajowym i regionalnym – wstępne założenia, obszar wsparcia, charakterystyka potencjalnych beneficjentów, wielkość dofinansowania, zarys wydatków kwalifikowanych;
 • Pisania projektów:
  • metodologia przygotowania projektu inwestycyjnego,
  • praca warsztatowa nad przygotowaniem wybranych aspektów projektu na podstawie studium przypadku: definiowanie idei projektu,
  • formułowanie jego koncepcji,
  • definiowanie wskaźników produktów, rezultatów i oddziaływania projektu,
  • analiza planowanych źródeł finansowania,
  • definiowanie celów,
  • definiowanie zadań projektu,
  • budżet projektu,
  • kwalifikacja wydatków w projekcie,
 • Przygotowania dokumentacji projektowej:
  • konstrukcja budżetu i harmonogramu zadań projektu według wykresu Gantta,
  • kryteria wyboru projektów,
  • zasady prawidłowego opracowania wniosku o dofinansowanie,
  • analiza systemu oceny,
  • biznes plan inwestycji,
  • błędy powodujące odrzucenie projektu na etapie oceny formalnej,
  • otrzymanie małej ilości punktów na etapie oceny merytorycznej,
  • procedura oceny wniosku,
  • karta oceny formalnej i merytorycznej projektu.

CZY PO UKOŃCZENIU KURSU MOŻNA UZYSKAĆ CERTYFIKAT? 

Tak, możliwe jest uzyskanie certyfikatu.

JAK MOGĘ ZAPISAĆ SIĘ NA SZKOLENIE?

 • Zapraszamy do kontaktu: 512 276 835 (telefonicznie); centrum(at)szkolen.pl (mailowo)  – (at) oznacza @
 • Zapisy także przez Facebook:  http://fb.com/portal.szkolen
 • Zobacz termin tego szkolenia/kursu na stronie